Handbok EVC-PCH021

Ladda ner manual och teknisk specifikation i pdf-format

Starta laddning

 1. Laddar du från ett eluttag du inte använt tidigare, tag först reda på hur mycket ström (ampere) eluttaget kan leverera.
 2. Anslut SPARK till det valda eluttaget. SPARK startar och laddhandtaget visar den valda laddströmmen med ett blått LED-ljus.
 3. Justera laddströmmen med korta knapptryck på SELECT-knappen. Välj samma (eller lägre) laddström som eluttaget kan leverera: 6, 10 eller 16 ampere. Välj INTE högre laddström än eluttaget klarar.
 4. Ta av skyddslocket på laddhandtaget och anslut SPARK till bilen. Laddningen startar automatiskt och du hör ett klickljud. LED-lampan för vald laddström börjar blinka när laddningen startar och fortsätter sedan att blinka under hela laddprocessen. Det går inte att ändra inställd laddström när SPARK är ansluten till bilen.
 5. Du laddar så länge du önskar. Ju högre laddström du använder, desto snabbare laddas bilen. När laddningen är färdig lyser ett ihållande blått LED-ljus vid vald laddström på laddhandtaget.

Stoppa laddning

 1. Avbryt INTE laddningen genom att dra ut SPARK ur eluttaget. Börja med att först trycka ner den orange frånkopplingsknappen på laddhandtaget och dra försiktigt ut det ur bilen.
 2. Sätt på skyddslocket som skyddar SPARK från smuts och fukt.
 3. Dra ut SPARK ur eluttaget.
 4. Förvara SPARK på lämplig plats i bilen eller garaget.

PIN-kod

SPARK levereras olåst med en förinställd PIN-kod som är 4444.

PIN-koden kan aktiveras om du vill att SPARK ska bli oanvändbar om den stjäls. På laddhandtaget finns en varningsskylt om detta.

När PIN-koden är aktiverad och SPARK ansluts till bilen, MÅSTE du ange PIN-koden när SPARK startas nästa gång.

Ange PIN-kod

Laddströmsindikatorns fyra LED-lampor motsvarar siffrorna 1-4 räknat nedifrån och upp (1=FAULT, 2=6 A, 3=10 A, 4=16 A).

Den valda siffran blinkar snabbt och du flyttar vald siffra med korta tryck på SELECT-knappen.

För att mata in siffran du valt håller du ner SELECT-knapp

Aktivera PIN-koden

När SPARK anslutits till eluttaget och du valt laddström, håll nere SELECT-knappen cirka 4 sekunder eller tills indikatorn för vald laddström börjar blinka blått, för att PIN-koden ska aktiveras när SPARK ansluts till bilen.

Du kan avbryta aktiveringen innan laddhandtaget sätts i bilen genom att kort trycka på SELECT-knappen (vilket ändrar laddströmmen) eller helt enkelt dra ut SPARK ur eluttaget.

Starta med aktiverad PIN-kod

När SPARK startas med PIN-koden aktiverad, repeteras en ljussekvens (alla lampor tänds och släcks i ordningen FAULT, 6 A, 10 A och 16 A). Denna ljussekvens upprepas tills du ska ange PIN-kod. När rätt PIN-kod är angiven kan du använda SPARK som vanligt. 

Om du anger fel PIN-kod lyser FAULT rött och du måste dra ut SPARK ur eluttaget för att kunna försöka igen. Varje felaktigt försök förlänger väntetiden till att kunna ange PIN-kod igen. 

Efter åtta felaktiga PIN-koder låses enheten helt och du måste kontakta Charge Amps för anvisningar om hur du låser upp SPARK. Uppgifter från ditt inköpsbevis kommer då att begäras.

Byte av PIN-kod

Håll ned SELECT-knappen i två sekunder medan du ansluter SPARK till eluttaget. När du släpper knappen skall du ange aktuell PIN-kod. Efter det anger du den nya PIN-koden två gånger. Har aktuell PIN-kod angetts rätt, liksom den nya PIN-koden två gånger, återgår SPARK till normalläge där du kan välja laddström. 

Om PIN-koden är fel, eller om de två inmatningarna av den nya PIN-koden skiljer sig, så kommer SPARKs FAULT-indikator tändas och du måste börja om genom att dra ut SPARK ur eluttaget.

Varning

Vid felaktig användning eller missskötsel kan elektriska stötar eller brand uppstå.

 • Försäkra dig om att eluttaget och elinstallationen kan hantera tillräcklig ström för att kunna ladda din bil på ett säkert sätt. Om du är osäker, kontakta en behörig elektriker.
 • Överbelastning av eluttaget eller elinstallationen kan leda till utlöst säkring eller i värsta fall brand.
 • Anslut alltid SPARK till jordade eluttag skyddade av en jordfelsbrytare och säkring (max
 • 16 A). 
 • Kontrollera alltid att rätt laddström är vald innan du ansluter SPARK till bilen.
 • Använd inte förlängningssladd eller adapter ihop med SPARK.
 • Se till att kabeln inte ligger tätt ihoprullad vid laddning.
 • Hantera SPARK med omsorg. Tappa den inte i marken och dra inte kraftigt i kabeln.
 • Ta inte isär SPARK.
 • Sluta använda SPARK om ett fel uppstår eller om delar är trasiga, slitna, spruckna eller öppna.
 • Använd inte SPARK om FAULT-lampan är tänd eller blinkar.
 • Sluta använda SPARK om den blir väldigt varm. SPARK kan dock bli ljummen under laddning, vilket är normalt.
 • Rör inte de elektriska anslutningarna på SPARK och håll dem torra.
 • SPARK får inte sänkas ned i vatten.
 • Maximal omgivningstemperatur är 40°.
 • SPARK får inte hanteras av barn.
 • Kontakta Charge Amps om SPARK behöver repareras.

Försiktighet

Felaktig hantering kan leda till att delar av SPARK skadas.

 • Sätt på skyddslocket på laddhandtaget när du inte laddar.
 • Se till att inga främmande föremål kommer in i anslutningen på laddhandtaget på SPARK. 
 • Häng inte laddhandtaget i kabeln.
 • Undvik att kliva på eller köra över kabeln.
 • Placera inga tunga föremål på SPARK.
 • Undvik att använda SPARK vid åska.

Vanliga frågor och svar

LED-lamporna tänds inte när jag ansluter SPARK till eluttaget.
Kontrollera eluttaget. Kontakta Charge Amps.

FAULT-lampan blinkar i intervaller.
Detta indikerar ett problem. Följande intervaller innebär:

0,5 sekund – Diodtest ej OKKontrollera anslutning på laddhandtaget för smuts.

1 sekund – Din bil behöver ventilation vid laddning, vilket inte stöds av SPARK.

2 sekunder – Jordfel detekteras i bilen: Kontrollera anslutning på laddhandtaget för smuts.

FAULT-lampan lyser konstant.
Du har angett fel PIN-kod och SPARK är låst. Dra ut SPARK ur eluttaget och försök efter väntetiden att ange PIN-kod igen.

FAULT-lampan blinkar snabbt (5 ggr/sek).
SPARK väntar på inmatning av PIN-kod.

LED-lamporna blinkar inte för att visa att laddning har startat.
Laddningen har inte påbörjats. Kontrollera att bilen är redo att laddas, att SPARK är ordentligt ansluten till bilen och att bilen är avstängd.

Alla lampor tänds och släcks i en viss sekvens.
Detta är väntetiden innan du kan trycka in din PIN-kod. Väntetiden blir längre för varje gång fel PIN-kod anges.

SPARK blir varm under laddning.
Laddar du med 16 ampere kommer SPARK att bli ljummen, vilket är normalt. Om eluttaget blir mycket varmt, sluta genast ladda. Detta kan bero på bristfällig elinstallation.

Om ett problem uppstår som inte finns med i listan ovan, kontakta Charge Amps på support@charge-amps.com så hjälper vi gärna till.

Återvinning av SPARK

SPARK innehåller elektronik och skall därför återvinnas som sådan. Kontakta din kommun för information om återvinning av elektronik.

Du kan också skicka tillbaka SPARK till oss på Charge Amps, så ombesörjer vi återvinningen åt dig. Kontakta oss på support@charge-amps.com så hjälper vi dig gärna.